<tc>Sự thay đổi trên thế giới hướng về bảo vệ tài nguyên đất</tc>

Trang này đang được xây dựng. Vui lòng quay lại sớm!

Tìm hiểu về nạn phá rừng

Bảo vệ tài nguyên đất

"Sẽ không có ích gì nếu chỉ gieo hạt sau khi bạn đói" - Trích dẫn tục ngữ Nhật Bản

Chúng tôi đã bắt đầu trồng nhiều cây xanh hơn

Chúng tôi nhận thức được những vấn đề này và đã cố gắng hành động, nhằm đóng góp phần nào công sức vào việc trồng thêm nhiều cây xanh thông qua các dự án Tree Nation và One Tree Planted.
Bên cạnh đó, thông qua mạng lưới các tổ chức và sự chung tay của cả cộng đồng, chúng tôi cung cấp những nguồn lực, kiến thức và khuyến khích người nông dân, chủ các trang tại canh tác cây cần sa hữu cơ và người tiêu dùng chọn lựa các sản phẩm cần sa hữu cơ.